ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการผูกขาดการ ผลิตสุรา ต่อมารัฐได้โอนอำนาจให้กับเอกชน โดยรัฐรับผลตอบแทนจากเอกชนผู้รับสัมประทาน ก็เลยมีการให้เรียกร้องการเปิดเสรีการผลิตให้มากขึ้น ปลดแอกเบียร์ไทยแต่ว่ากฎหมายที่ถูกปรับปรุงยังถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ จนกระทั่งมีการประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธีการบริหาร อนุญาติให้ผลิตและจำหน่ายสุราแค่ชุมชนเสรี กฎหมายสุรา และประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธีบริหารงานสุราอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายสุรากลั่น

ผลิตสุรา แต่ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตร

ให้กับชุมชนอย่างเสรี ผลิตสุรา แต่ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตร ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับมีการกำหนดเงื่อนไขง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นทำงานให้ช่วงแรกที่มีการประกาศกฎหมายฉบับนี้ออกมาในปี 2545-2548 การผลิตสุราแช่ชุมชนมีกว่า 1,970 ราย และสุรากลั่นชุมชน 6,116 คน รีวิวโซจู  ทีนี้มาทำความรู้จักเครื่องดื่มเหล่านี้กันค่ะ สุรากลั่นชมชนเป็นสุราขาวที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 28 ไปจนถึง 40 ดีกรี ปริมาณไม่เกินกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ส่วนสุราแช่ชนชนหมายถึง

โรงผลิตเหล้า

พวกสุราผลไม้ สุราพื้นเมือง สุราแช่อื่น ๆ นอกจากเบียร์ แล้วใครผลิตได้บ้างไปดูกัน คนที่ผลิตได้ต้องมีเงื่อนไขตามนี้ อาจจะเป็นสหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร องค์กรเกษตกร เป็นคนผลิตได้แล้วสถานที่ต่าง ๆ ต้องได้มาตรฐานที่กำหนดด้วย อย่างเช่นแยกจากที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือ ใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน รีวิวเบียร์  และอาจจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะเช่นกัน สุราแช่มันเป็นสาราที่เหมือนกับผลิตกันเองทำกันเองในครัวเรือน

เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง Betflix เรากังวลตรงนี้เหมือนกันบางคนเจอเคสไปใส่ในถังสีฟ้าที่เป็นพลาสติก ปรากฏมีสารปนเปื้อน จากตัวเลขที่จดทะเบียนกับ กรมสรรพสามิต ก็พบว่าขณะนี้มีผู้ผลิตหลายพันคน แต่ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเรื่องของมาตรฐานสินค้า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ผลิตตามกระแสมากกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน และ ผู้ผลิตที่มีทุนน้อยก็ผลิตไม่ได้คุณภาพ ส่วนกฎหมายที่ออกมาควบคุมนั้น ก็มีการยืนยันว่าไม่ได้ออกมาเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่

ปัญหาเรื่องการผลิตตอนนี้

  • ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
  • ทุนที่ใช้ผลิตค่อนข้างสูง
  • ข้อกำกัดของกฎหมาย
  • ไม่ค่อยได้รับความนิยม